Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur van Sloep, Kano of Sup Board van Grouster Waterpret

Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1 Verhuurder, Grouster Waterpret te Grou met KvK nummer 81965710.
1.2 Huurder, degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 21 jaar.
1.3 Huurovereenkomst, overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een sloep, Sup Board of een Kano.
1.4 Verzekering, WA en Cascoverzekering afgesloten bij Kuiper Verzekeringen te Heerenveen. De polisvoorwaarden (PV2000) van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de sloepen (incl. clausules N301, N302, N308 en N318). De voorwaarden en de bijbehorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage.
1.5 Vaartuig, een Sloep, Sup Board of Kano gehuurd bij Grouster Waterpret.
1.6 Verzekeringsgebied, het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren exclusief kustwateren, Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer en het Markermeer (zoals ook vermeld in de polisvoorwaarden). Tevens mag er niet worden gevaren op wateren die als zijnde verboden voor mechanisch voortbewogen boten staan aangegeven op de waterkaart.
1.7 Derden, partij die schade heeft ondervonden door toedoen van huurder.
1.8 Borg, bedrag gelijk aan eigen risico van de Verzekering per gebeurtenis achteraf te voldoen door huurder aan verhuurder bij schade aan derden.
Artikel 2. Verplichtingen van de verhuurder
2.1 De verhuurder brengt de huurder middels een email genaamd “Reservering is bevestigd” op de hoogte van de locatie waar het gehuurde vaartuig af te halen is en terug gebracht moet worden op welke tijd.
2.2 De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2.3 Onder de noemer vaartuig is de verhuurder verplicht de sloep ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
2.4 De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
2.5 De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder een vol getankte sloep ontvangt.
Artikel 3. Verplichtingen van de huurder
3.1 De huurder gaat middels akkoord op algemene voorwaarden akkoord met voorwaarden van verhuurder.
3.2 Huurder dient het vaartuig - gedurende de duur van de overeenkomst - persoonlijk te gebruiken en mag het vaartuig niet verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder.
3.3 De borg hoeft niet vooraf betaald te worden maar kan door verhuurder in rekening worden gebracht wanneer huurder schade heeft aangebracht aan derden.
3.4 Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van alle toebehoren en het vaartuig zelf. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft.
3.5 Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, bekeuringen etc. zijn voor rekening van de huurder.
3.6 Huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,00 (incl. BTW).
3.7 De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden overlegd.
3.8 De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
4.2 De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de onder het vaartuig noemende sloep en de evt. bijbehorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
4.3 De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1.4 bedoelde verzekering in geval hij de onder het vaartuig noemende sloep gebruikt in het niet verzekerde vaargebied bedoeld in artikel 1.5.
4.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.
4.5 Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is gelijk aan de hoogte van de borgsom. Verhuurder heeft het recht om dit eigen risico in rekening te brengen bij huurder.
Artikel 5. Wanprestatie
5.1 Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: de weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 6 of hoger mag niet gevaren worden);
5.2 Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met €15,00 per kwartier, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
5.3 Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 4 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.
5.4 Het is niet toegestaan met meer dan het door Grouster Waterpret aangegeven aantal personen plaats te nemen op het vaartuig, of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen gebruik gemaakt wordt van het vaartuig, mag verhuurder een bedrag van €250,- aan huurder in rekening brengen.
5.5 De gebruiker van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijk toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur.
Artikel 6. Annulering
6.1 Huurder kan het gehuurde tot 1 week voor aanvang van de overeenkomst kosteloos annuleren. Zodra deze periode verstreken is kan huurder alleen in overleg en met akkoord van verhuurder de overeenkomst annuleren.
6.2 Verhuurder heeft het recht tot 24 uur voor overeenkomst de overeenkomst éénzijdig te annuleren wanneer verhuurder de weersomstandigheden niet toereikend vindt om het vaartuig te gebruiken.